Green Stop Main Logo

Green Stop Charging Development Europe AB Ansöker om Medlemskap hos Closer och REEL Programmet i Göteborg: Tillsammans Elektrifierar Vi Sveriges Lastbilstransporter!

Vi på Green Stop Charging Development Europe AB är stolta att meddela att vi har ansökt om medlemskap hos Closer och REEL programmet i Göteborg. Vårt engagemang i detta initiativ kommer att bidra till den gemensamma strävan att elektrifiera Sveriges lastbilstransporter och därigenom minska utsläppen och skapa en mer hållbar framtid.

REEL (Regional Electrified Logistics) är ett nationellt initiativ som samlar Sveriges ledande aktörer för att påskynda omställningen till elektrifierade och utsläppsfria tunga transporter på våra vägar. Inom REEL-programmet etableras, körs och utvärderas ett 70-tal olika regionala logistikflöden med varierande typer av köruppdrag. Genom att föra samman transportköpare, speditörer, distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning och ledningssystem, skapas en plattform för samarbete och innovation.

Programmet får medfinansiering från Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Genom denna finansiering kan REEL bidra till att driva på omställningen till elektrifierad väglogistik, vilket skapar nya affärsmöjligheter och behov av förändrade affärsmodeller. Nya aktörer och roller kommer att introduceras, och inom REEL utforskar vi tillsammans dessa behov och möjligheter, samt utvecklar underlag och rekommendationer för konkurrenskraftiga och samhällsnyttiga lösningar.

Arbetet inom REEL bygger på att studera de pågående demonstrationerna och föra dialoger med de ingående parterna. Vi drar även lärdomar från andra relaterade projekt i Sverige och internationellt för att förstå hur affärs- och finansieringslösningar utvecklas i andra länder.

De centrala frågeställningarna inom vårt arbete inkluderar:

  • Vilka faktorer och barriärer är avgörande för att utforma affärsmodeller i relation till logistiktillämpning för de olika delsystemaktörerna?
  • Hur kan den affärsmässiga risken fördelas mellan aktörerna i värdekedjan för att effektivt och lönsamt etablera och driva elektrifierade logistikflöden?
  • Hur kan företagsekonomiska modeller utformas för att ge aktörer i Sverige stöd i införandet av elektrifierade logistikflöden?

Fler nyheter