Samla energi längs vägen

På dina outnyttjade markytor kombinerar vi solcellsanläggningar med tillhörande laddstationer för bättre lönsamhet och klimatnytta.

 

Aktuellt

Omställning av energisystem och transporter

Green Stop utvecklar områden till grön energiproduktion och laddplatser. Där det är möjligt gör vi helst en kombination. För dig som fastighetsägare innebär det förbättrad lönsamhet utan ökad risk.

En ökning på 300%

Under 2021 stod solenergi för 1% av den svenska elproduktionen. Denna förväntas öka med 300% till 2024.

Enorm utbyggnad av svensk solenergi

Till 2040 ska hela den svenska elproduktionen vara baserad på förnybara källor. Detta kräver en enorm utbyggnad av svensk solenergi.

Accelererad EU-plan och minskade handläggningstider

En gemensam EU-strategi för dramatiskt minskade handläggningstider implementeras. En accelererad EU-plan har införts för fördubbling av solcellskapaciteten inom Europa till 2027.

Ökande behov

År 2030 kommer uppskattningsvis 80 % av alla nyregistrerade fordon att vara elektriska och många fler laddstationer kommer att behövas. Samtidigt ökar behovet av en storskalig utbyggnad av solenergi drastiskt i Sverige. 

Solenergi + elektriska fordon

Green Stop möter dessa behov genom att bygga solenergianläggningar med tillhörande laddstationer på oanvända ytor längs vägarna. 

Erbjudande

Långsiktig och lönsam uthyrning

Uthyrning av ytor upp till 30 år som är baserad på omsättningen för laddstationen och solcellsanläggningen. Detta gör att du kan konvertera din mark eller fastighet till en lönsam tillgång genom ett samarbete med oss.

Vi täcker kostnaderna

Alla kostnader (CAPEX och OPEX) täcks av Green Stop.

Fullservice

Green Stop tar hand om tillstånd, nätanslutning, konstruktion, drift och underhåll.

Vi letar efter

Upp till 10.000 kvadratmeter, större storlekar kommer att övervägas

Plats för minst 6 laddningsplatser och hårdvara, gärna framtida utbyggnadsmöjligheter 

Tillgång till laddningsplatser dygnet runt

Enkel åtkomst från en motorväg eller handelsplats

Närhet till platser med tillgång till befintliga tjänster – såsom bensinstationer, mat och dryck, butiker, toaletter – är att föredra 

Dina oanvända ytor är en källa för grön energi.

Green Stop tar vara på energin och gör ytorna lönsamma.

>25 år

>25 år

Potentiell ekonomisk livslängd

Låg ekonomisk risk

Låg ekonomisk risk

För dig som ägare av ytan

Möjligheterna för dig som fastighetsägare

Möjligheterna för dig som fastighetsägare

Lönsamhet

Green Stop ansvarar för och säkrar finansieringen av solparkerna och laddstationerna. Du ges även möjlighet att ta del av produktionsvärdet utan att ta någon ekonomisk risk.

Kombinerad nytta

Att bygga solparker som samtidigt kan skapa annan nytta än produktion av förnybar el, ex. naturinsatser som att främja artrikedomen, bulleravskärmning, skärmtak vid parkering, samverkan med ladd-infrastruktur längs trafikleder.

Arrendeintäkter och fullt återställda ytor

Som fastighetsägare erbjuds du arrendeintäkt under anläggningens ekonomiska livslängd och möjlighet till fullt återställda ytor därefter.

Process

Förstudie & Kalkyl

Vi går över anläggningen och hämtar in information som vi behöver, bland annat solcellernas och laddstationens placering.

Projektering & Planering

Vi genomför projektering och planering där en del av momenten som ingår är bland annat att dimensionera kablar, att fastställa schaktsträckor och ta fram arbetsritningar till den utförande entreprenören.

Markarbeten

Här utförs arbetet med att förlägga kablar och sätta kabelskåp. Vi placerar ut fundamenten som laddstationerna ska stå på och färdigställer parkeringsplatserna och dess yta enligt kundens önskemål. Solcellsinstallation görs antingen på markytor eller på tak.

Installation & Driftsättning

Hårdvaran som ska installeras levereras och installeras. Alla installationer utförs av certifierade tekniker för just den specifika hårdvaran som valts.

Drift & Underhåll

Service genomförs enligt överenskommet avtal. Detta måste ske enligt avtalet för att garantierna ska gälla.

Varför Green Stop?

Acceptans

Utgår från lokala förhållanden och strävar efter lokala samarbeten för att skapa positiv opinion och ambassadörskap för projeket runt varje projekts närområde.

Trygghet och kunskap

Stor erfarenhet av att bygga storskaliga projekt inom förnybar energi med kända och goda referenser. Kunskap om energilagring och om hur projekten kan förbättras genom att kombinera solenergi med energilagring.

Lönsamhet

Ansvarar för och säkrar finansieringen av solparkerna. Markägare ges möjlighet att ta del av produktionsvärdet utan att ta någon ekonomisk risk.

Kvalitet

Ansvarar för och säkerställer kunderna för den producerade solenergin med kända och stora leverantörer av tekniken. Vi samarbetar även med aktörer som Länsförsäkringar Kommersiell och Tyréns för teknisk planering och micrositing.

Intresserad? Vi berättar gärna mer!
Kontakta oss på:

070 62 801 93