Green Stop Main Logo

För Markägare

Bli grönare - Tjäna smartare

Genom att arrendera ut mark till oss får du en långsiktig och stabil inkomst samtidigt som du bidrar till en smidig energiomställning. Projekterings- och arrendeavtalet löper vanligtvis över 35 år med konkurrenskraftig ersättning för markägare, medan vi tar hand om alla licenser och tillstånd och täcker alla uppkomna kostnader.

Ikon för process

Hur går det till?

Förstudie & Beräkning

I detta skede ingår insamling av all information som behövs, ett besök på fastigheten tillsammans med dig som markägare, bedömning av anslutningsmöjligheter och kostnader, investeringskalkyler och lönsamhetskalkyler. Om resultatet är positivt från förstudien och förutsättningar verkar finnas och markägaren vill gå vidare, presenterar nu Green Stop ett projekterings- och arrendeavtal.

Projektering & Planering

Vi utför projektering och planering där en del av de ingående momenten är att inhämta tillstånd för att bygga och koppla in anläggningen till elnätet. I planeringen ingår också att ta fram den tekniska dimensioneringen och beräkna optimal layout och produktionskalkyl samt att fram arbetsritningar till den utförande entreprenören mm.

Konstruktion

Projekten, solinstallationer eller laddstationer, kommer att genomföras och övervakas av erfarna och professionella företag med gott renommé i branschen.

Drift & Underhåll

Löpande service och regelbundet underhåll under hela drifttiden för att nå optimalt ekonomiskt utbyte.

Nedmontering

Anläggningen demonteras och återvinns, och marken återställs.

FAQ

Laddstationer

När det gäller att hitta en bra plats för en laddstation är det viktigt med närhet till en större motorväg, helst vid en trafikplats. Ett högt trafikflöde av både tunga fordon och lätta fordon kan tyda på goda förutsättningar för en laddstation. Den mest optimala marken för en laddstation är en större parkering på minst 5 000 kvadratmeter och ska helst redan vara asfalterad, men det går även att omvandla mindre jordbruksmarks- och skogsmarksskiften till en laddstation.
En laddstation för fordon kräver normalt sett en relativt liten yta, vanligtvis mellan 5 000 kvadratmeter upp till 10 000 kvadratmeter. Beroende på vilken typ av laddning som ska ske på platsen, laddning av tunga fordon kräver en större yta än en laddplats för personbilar.
För att kunna bygga en laddstation krävs projektering som vanligtvis tar några år. Dels behövs tillstånd och kapacitet hos nätägaren för att kunna ansluta laddstationer till elnätet och dels behövs eventuella tillstånd från Länsstyrelsen och kommunen. Om en anläggning etableras på skogsmark eller jordbruksmark behöver Länsstyrelsen bedöma hur naturmiljön och kulturmiljön påverkas genom ett samråd. Vidare för att kunna anlägga en laddstation krävs det bygglov från kommunen. Green Stop står för alla projekteringsdelar och kostnader som kan uppstå, markägaren arrenderar endast ut marken med ett sådant upplägg.
Arrendenivån beror till stor del på förutsättningarna för att driva en laddstation på platsen, därför skräddarsyr vi arrendeerbjudandet efter de lokala förhållandena. Green Stop strävar efter att erbjuda markägare en så attraktiv ersättningsmodell som möjligt genom produktionsbaserat arrende. Vi ger även markägaren trygghet genom att erbjuda en garanterad minsta nivå av ersättning. På så sätt kan vi säkerställa en fördelaktig installation för markägaren.

Beroende på typ av mark krävs det olika förberedelser för en laddstation. Är marken redan asfalterad går det att gå vidare på installation direkt. Utgörs marken av skog eller jordbruksmark behöver marken först förberedas och asfalteras. Efter asfalteringen sätts laddpunkterna upp och förankras i den hårdgjorda ytan. När en laddstation med snabbladdare byggs brukar laddpunkterna utgöras av satelliter som i sin tur är kopplade till ett större effektmodul som förser laddpunkterna med energi. På så sätt går det att få ut höga effekter vid laddning samtidigt som varje laddpunkt tar mindre plats.

I takt med att större delen av fordonsflottan elektrifieras behövs fler laddplatser. Därför skrivs arrendekontrakten för laddstationer på 35 år för att kunna bidra med laddplatser under många år framöver. Ett arrendekontrakt på 35 år innebär även en långsiktig arrendeintäkt för markägaren.

För att kunna bygga en laddstation krävs det att marken asfalteras för att säkerställa en trygg körning och laddning för förarna. När anläggningen avmonteras tas alla komponenter bort från platsen och det enda som blir kvar är asfalten som går att använda till exempelvis som parkering. Alternativ finns även att fortsätta driva laddplatsen genom förlängningen av arrendeavtalet.

Solpark

För att arrendera ut mark för en solkraftpark är närheten till elnätet (anslutningspunkt) av stor betydelse. En större transformatorstation med tillhörande ställverk i närheten av marken (max 6 km bort) kan tyda på att det finns förutsättningar för att ansluta en storskalig solkraftpark. Förutom det behöver det vara en god solinstrålning på platsen som tyder på hög produktionskapacitet. Dessutom krävs det minst 10-20 hektar av platt mark som är relativt stenfri och har ett jorddjup på minst 1-3 meter. Både skogsmark och jordbruksmark kan vara aktuella för en solkraftpark.

För en storskalig solkraftpark väljer Green Stop ytor som är vanligtvis mellan minst 10-20 hektar (100 000-200 000 kvadratmeter), men större områden är önskvärda. Ersättningen till markägaren beror på hur stor yta som Green Stop kan arrendera, vilket innebär att markägaren kan förvänta sig högre ersättning ju större solkraftparken är.

För att kunna bygga en solkraftspark krävs projektering som vanligtvis tar några år. Dels behövs tillstånd och kapacitet hos nätägaren för att kunna ansluta produktionen till elnätet, dels behövs tillstånd från Länsstyrelsen och kommunen. Om en anläggning etableras på skogsmark eller jordbruksmark behöver Länsstyrelsen bedöma hur naturmiljön och kulturmiljön påverkas genom ett samråd. En solkraftpark kräver generellt inte bygglov från kommunen, men vissa komponenter såsom transformatorstationer kräver bygglov. Green Stop står för alla projekteringsdelar och kostnader som kan uppstå, markägaren arrenderar endast ut marken med ett sådant upplägg.

Arrendenivån beror till stor del på förutsättningarna för att etablera och drifta en solkraftpark, därför skräddarsyr vi arrendeerbjudandet efter de lokala förhållandena. Green Stop strävar efter att erbjuda markägare en så attraktiv ersättningsmodell som möjligt genom produktionsbaserat arrende. Vi ger även markägaren trygghet genom att erbjuda en garanterad minsta nivå av ersättning. På så sätt kan vi säkerställa en fördelaktig installation för markägaren.

Beroende på typ av mark (jordbruksmark/skogsmark eller annat) behöver marken olika typer av förberedelser innan installationen av solkraftparken kan påbörjas. För skogsmark krävs det att träden avverkas och stubbarna tas bort, för jordbruksmark krävs inte samma typer av förberedelser och marken är mer eller mindre redo för installationen.

Installationen av solkraftparken medför enkla ingrepp i marken då marken pålas för att sätta upp solcellerna i tillhörande montagesystem. När solcellerna är installerade börjar omvandlingen av solenergin till elektricitet. För att nyttja elen i det allmänna elnätet, omvandlas likström som panelerna producerar till växelström med hjälp av växelriktare. Efter växlas spänningen till samma nivå som finns i det allmänna elnätet med hjälp av mindre transformatorstationerna på anläggningen.

För att solkraftparken ska kunna producera el under hela anläggningens livstid, skrivs arrendekontrakt på minst 30 år vilket innebär en långsiktig arrendeintäkt för markägaren.

Eftersom en solkraftpark innebär enkla ingrepp i marken är det relativt enkelt att återställa marken till ursprungligt läge innan installationen. När markägaren ingår ett arrendekontrakt med Green Stop, startas en fond som ska täcka eventuella kostnader för att återställa marken vid avtalsutgång. Efter arrendetiden åtar sig Green Stop att återställa marken genom att dra upp pålar, ta bort komponenterna och eventuellt fylla vissa delar av marken med matjord. Därefter sker återställning av landskapet med eventuell vegetation.

Referenser

Green Stop letar nya platser runt om i Sverige!

Var med och öka andelen produktion och distribution av förnybar energi. Anmäl ditt intresse här!

Genom att arrendera ut mark till oss får du en långsiktig och stabil inkomst samtidigt som du bidrar till energiomställningen. Arrendeavtalen löper vanligtvis på 35 år, med konkurrenskraftig ersättning till markägarna, medan vi tar hand om alla licenser och tillstånd och täcker alla uppkomna kostnader.

Genom att fylla i och skicka in detta formulär godkänner jag att Green Stop sparar mina uppgifter i syftet att kontakta mig.

Hör av dig!

Slå en signal eller skicka oss ett mail så återkommer vi så snart vi kan!

010-251 55 00

info@greenstop.se