Green Stop Main Logo

Stort medfinansieringsavtal för svenska Green Stop

Pressmeddelande

Nu ska solcellsmackar möta efterfrågan på laddstationer

Att kunna ladda fordon precis när och där det behövs är en nödvändighet för fortsatt hållbar omställning av transportsektorn. Men i ljuset av energikris och klimatförändringar står utvecklingen av laddinfrastruktur inför enorma utmaningar. Inte minst då antalet elfordon per antalet publika laddstationer redan har mer än tredubblats de senaste fem åren. Med ett medfinansieringsavtal värt ca en miljard på plats ska svenska Green Stop genom solcellsmackar leverera lokalt producerad förnyelsebar energi vid viktiga knutpunkter längs svenska vägnät.

Ett svar på behovet av laddinfrastruktur

Efter att ha utvecklat vindkraftparker till ett värde av 5 miljarder kronor de senaste 12 åren har grundarna till Green Stop nu identifierat nästa viktiga bidrag till energiomställningen, denna gång genom elektrifiering av transportsektorn. Att det år 2030 väntas rulla hela 2,5 miljoner laddbara fordon (cirka 7 gånger fler än idag) på svenska vägar kräver en enorm utbyggnad av infrastrukturen för laddning. Såväl den generella tillgången på el som tillgängligheten till en laddstation just när fordonet behöver laddas är avgörande för att bilar, lastbilar och bussar ska kunna elektrifieras.

Avtal med infrastrukturfond ger muskler att elektrifiera

Green Stop har i dagarna slutit ett avgörande avtal med infrastrukturfonden Obligo Nordic Climate Impact Fund. Gilles Lafleuriel, Sverigechef på Obligo, menar att partnerskapet med Green Stop är ett naturligt steg för Obligo för att ta en aktiv roll i elektrifieringen av transportsektorn, vilket är en av fondens investeringsmål och helt i linje med synen på hållbara investeringar. Erfarenheten hos nyckelpersoner inom Green Stop och det uppenbara behovet för sådana infrastrukturtillgångar var mycket viktiga för beslutet att slå följe med Green Stop. Green Stops VD Otto Werneskog är inne på samma linje. ”Vår gemensamma erfarenhet och målbild tillsammans med Obligos finansiella muskler gör att vi kan agera snabbt för att bygga hållbar infrastruktur för transportsektorn”. Genom finansiering av Green Stops verksamhet samt upp till hela 100 miljoner EUR (motsvarande drygt en miljard SEK) i medfinansiering av projekt ska parterna bidra till att Sverige blir klimatneutralt till 2045.

Green Stops koncept löser knuten för logistikkedjan

Kunder ska ges förmånen att boka en slottid på laddstationen till ett förutsägbart elpris, vilket gör att både tidsschema och budget kan säkras för logistikaktörer. Då elen är egenproducerad kan laddstationer placeras på strategiska positioner även där ordinarie laddnät upplever effektbrist, samt möjliggöra kunders optimering och planering av elpriset för laddning.

Mark konverteras till en lönsam tillgång

Den väg mot en elektrifierad transportsektor som Green Stop valt utgår från konceptet att arrendera mark vid strategiska positioner längs vägnätet och att där etablera solcellsmackar bestående av solceller och laddstationer. Green Stop täcker alla kostnader och drift medan markägare ges möjlighet att med låg risk konvertera outnyttjad mark till en lönsam tillgång med potentiell livslängd på 25 år.

Kontaktpersoner:
Cathrin Idén, Green Stop, E-mobility Manager, +46 701686605 , cathrin.iden@greenstop.se

Läs pressmeddelandet på engelska här: https://www.obligogroup.com/app/uploads/sites/25/press-release-obligo-green-stop.pdf

Om Green Stop

Green Stop är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar, installerar och driver anläggningar där solceller kombineras med laddinfrastruktur för elektriska fordon. Bolaget ämnar att aktivt stödja en hållbar omställning av transportsektorn genom att erbjuda laddning genom lokalt producerad el med förutsägbar tillika attraktiv tillgänglighet och prissättning.

Fler nyheter